Poskytování informací


Zákon č.106 / 1999 Sb.

Poskytování informací

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí, zveřejňuje na základě platnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace.

1.  Název povinného subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí
Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 60371668

Právní forma: příspěvková organizace

Činnost povinného subjektu: poskytuje vzdělávání a výchovu podle školních vzdělávacích programů

Údaje o řediteli školy
Ředitel školy: Mgr. Ing. Jiří Hejda

Jmenován do funkce s účinností od 1. 8. 2018 v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pravomoci ředitele školy

 • Ředitel řídí školu nebo školní zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitel rozhoduje a je výlučně v jeho kompetenci:

 1. přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 2. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
 3. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 4. přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka na jinou školu, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu; povolení pokračování v základním vzdělávání
 5. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
 6. rozhodnutí o výši, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb
 7. ​rozhodnutí o o povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Pracovník určený k poskytování informací

Mgr. Ing. Jiří Hejda, ředitel školy, tel: 734 433 067

e-mail: jiri.hejda@zsmsuh.cz

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení

Mgr. Dana Kučerová, zástupce statutárního orgánu, tel: 774 163 737

e-mail: dana.kucerova@zsmsuh.cz

Dokumenty školy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy, některé na webových stránkách školy a u hlavního vchodu do školy.

2. Místo a způsob získávání informací

Písemnou formou:

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí
Palackého náměstí 238
686 01 Uherské Hradiště

Elektronickou formou: podatelna@zsmsuh.cz
 Žádost je podána dnem, kdy ji ZŠ a MŠ obdržela.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení školy jakožto subjektu, kterému je určena
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby

3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve škola žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, škola žádost odloží.

4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve škola žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne škola o odmítnutí žádosti.

5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí škola žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

6. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí škola žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji škola poskytne.

7. Škola poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

8. Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů), rozhodne škola ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

9. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. ZŠ a MŠ předá odvolání do 15 dnů Krajskému úřadu Zlínského kraje, který o odvolání do 15 dnů rozhodne.

10. Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní škola písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje zřizovatel organizace.

12. Sazebník úhrad za poskytování informací:

a) kopírování

formát A4 jednostranně

          2 Kč   

formát A4 oboustranně

          3 Kč

formát A3 jednostranně

          4 Kč

formát A3 oboustranně

          6 Kčb) tisk

Laserová tiskárna

1 stránka textu A4

           3 Kč

1 stránka textu A3

           6 Kč


c) poštovní služby

dle platného sazebníku České pošty, s.p.


Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.


Mgr. Ing. Jiří Hejda

ředitel školy

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.