Školní vzdělávací program pro MŠ při nemocnici


Mateřská škola při zdravotnickém zařízení,

jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Uh.Hradiště, Palackého náměstí

Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb:

Purkyňova 365 , 686 68 Uherské Hradiště

Tento dokument byl schválen ředitelkou dne: 30. 8. 2007

Tento dokument byl schválen pedagogickou radou dne: 20. 6. 2007

Tento dokument byl schválen Radou školy dne: 20. 6. 2007


Vnitřní řád mateřské školy a školní družiny při zdravotnickém zařízení

 1. Provoz v MŠ a ŠD je vždy od 7.00 hod. do 17.00 hod.

 2. Zařazovány jsou všechny děti po domluvě s lékařem a zákonným zástupcem.

 3. Děti se scházejí ve třídě k tomu určené na dětském oddělení V, na ostatních odděleních na příslušných dětských pokojích, kde učitelky s dětmi individuálně nebo skupinově pracují.

 4. Vzájemné kontakty mezi učitelkami a rodiči se uskutečňují převážně v době návštěv, ale i při příjmu dítěte k hospitalizaci nebo při propuštění do domácího ošetřování.

 5. Při obědě dochází k úzké spolupráci s učitelkami ZŠ a také sestrami, kdy učitelky dohlížejí na dodržování správných návyků při stolování.

 6. Po obědě každá učitelka před ukončením pracovní doby na oddělení kde pracuje uloží děti k odpočinku.

 7. Je nutné respektovat režim dne na jednotlivých odděleních, zvláště dobu odpoledního klidu od 12.30 hod.-14.00 hodin.

 8. V zájmu vzájemné spolupráce a tolerance jsou respektovány provozní pokyny pro matky přijaté s nemocným dítětem, zejména pokyn, že se matka s dítětem zdržuje v pokoji. Z tohoto důvodu, s ohledem na práci s ostatními dětmi, je umožňován přítomným maminkám a jejich dětem pobyt v mateřské škole po domluvě s učitelkou - v době od 8.30 - 9.30 hod, po velké vizitě od 10.00 - 11.30 hod., v odpoledních hodinách od 14.00 - 17.00 hod. ve dnech pondělí, středa a pátek. Ve dnech , kdy se nekoná velká vizita - tj. v úterý a čtvrtek, je pobyt maminkám a jejich dětem umožněn od 8.30 - 11.30 hod. a odpoledne od 14.00 - 17.00 hod.

 1. V době, kdy učitelka a vychovatelka pracuje individuálně na pokojích je družina a mateřská škola uzavřena.

 1. Hračky je možno půjčit kdykoliv během dne po domluvě s učitelkou nebo vychovatelkou.

 1. V době od 8.30 - 11.30 hod. se mohou zařadit do provozu ŠD ty děti, které se v té době výuky neúčastní.

 1. V době od 14.00 - 17.00 hod. jsou do ŠD zařazovány děti, kterým to umožňuje jejich zdravotní stav.

 1. Herní terapie je prováděna ve spolupráci se zdravotníky podle individuálních potřeb.


Informace o škole

Název: Mateřská škola a školní družina při zdravotnickém zařízení, jejíž činnost

vykonává Základní škola a Mateřská škola Uh. Hradiště, Palackého nám.

Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb:

Purkyňova 365

686 68 Uherské Hradiště

 • telefon: 572529228
 • Ředitel školy: Mgr. Ing. Jiří Hejda

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

68601 Uh. Hradiště

 • Zřizovatel: Zlínský kraj
 • Pedagogické pracovnice školy: Marie Rajmicová, Marcela Bednaříková
 • Provoz zařízení: denně od 7.00 hod. - 17.00 hod. v pracovní dny
 • Charakter zařízení: škola při zdravotnickém zařízení


Specifika předškolního vzdělávání

První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam a je dokázáno, že většinu z toho, co dítě

v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že rané zkušenosti

získané svým životem se třeba i daleko později zhodnotí a uplatní.

Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte,vše je vzájemně provázáno a propojeno. Dítě se učí na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Jde tedy o to,

probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat , i odvahu

ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání

Vycházejí z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je v souladu s novým školským zákonem, kurikula Jaro, Léto, Podzim, Zima v mateřské škole, tematických integrovaných celků RVP PV, jež obsahují čtyři cílové kategorie

- rámcové cíle - vyjadřující universální záměry předškolního vzdělávání

záměry:

 • podporovat tělesný rozvoj
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte
 • poznávat a objevovat nové a neznámé
 • přispívat k předávání kulturního dědictví
 • vést děti k sociální soudržnosti
 • rozvíjet poznávání sebe sama
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí
 • situaci ovlivňovat

- klíčové kompetence - představují výstupy, obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání

- dílčí cíle - co pedagog u dítěte podporuje, co pedagog dítěti nabízí

- dílčí výstupy - co dítě na konci předškolního věku dokáže

- rizika - co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga v předškolním vzdělávání


Vzdělávací obsah

Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte předškolního věku. Je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů, dosahování vzdělávacích cílů a je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

1.Dítě a jeho tělo

2.Dítě a jeho psychika

3.Dítě a ten druhý

4.Dítě a společnost

5.Dítě a svět

Podmínky předškolního vzdělávání

Povinnost bezpodmínečně dodržet pro předškolní vzdělávání v mateřských školách určité

podmínky je stanovena zákonem a týká se:

 1. Věcných podmínek

 2. Životosprávy

 3. Psychosociálních podmínek

 4. Organizace

 5. Řízení mateřské školy

 6. Personálního a pedagogického zajištění

 7. Spoluúčasti rodičů

Rámcový program pro předškolní vzdělávání je obecně platný dokument, podle něhož si každá mateřská škola vypracovává svůj školní vzdělávací program .

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole a je součástí povinné dokumentace mateřské školy.

Předškolní vzdělávání formulované Rámcovým programem směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno co nejvíce samostatné, jedinečné, vzhledem k svému věku a individuálním možnostem sebevědomé a sebejisté, s vlastním úsudkem, ochotné učit se všemu, co budou v životě potřebovat, a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Protože jsou děti předškolního věku v nemocničním prostředí ovlivněny zcela novým, často dosud nepoznaným prostředím, citlivým a empatickým přístupem můžeme napomáhat nejen uzdravení, ale v případě další nutné hospitalizace návratu beze strachu a obav.


Školní vzdělávací program „Méďa je můj kamarád, společně se uzdravíme"

bude uskutečňován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání rozšířený

o prvky herní terapie „ Méďa je můj kamarád a společně se uzdravíme"


Vymezení cílů výchovy a vzdělávání

Hlavní cíle pro MŠ:

 • využívat všechny denní činnosti a přirozené podněty s prvky herní terapie v individuální péči o hospitalizované dítě tak, aby získanými zkušenostmi mohly prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat positivně své okolí
 • vytvářet vhodné psychosociální i arteterapeutické podmínky pro správný osobnostní rozvoj žáka vzhledem k jeho věku, aby bylo posilováno jeho sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním na oddělení


Hlavní cíl pro učitelky:

 • projektovat a provádět výchovné a vzdělávací činnosti, hledat vhodné strategie a metody pro individuální a skupinové vzdělávání dětí i dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami


Materiálně technické a psychohygienické podmínky:

 • pokoj dětí na dětském oddělení V, kde je funkčně zařízená třída pro děti předškolního a školního věku, umožňuje realizovat stanovený výchovně

vzdělávací plán

 • na škole je zřízena a pravidelně doplňována, také funkčně dětmi, rodiči,

pedagogy i zdravotníky využívána dětská i učitelská knihovna

 • učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány, využívány a opravovány
 • didaktická technika je funkční a je využívána
 • na základě projeveného zájmu dětí o naši ,,pyžamkovou školičku", můžeme říci, že je to místo pohody, klidu a tvořivé atmosféry


Ekonomické podmínky:

 • finanční prostředky jsou získávány z rozpočtu právnické osoby Základní školy a Mateřské školy Uh. Hradiště, Palackého nám.
 • škole se daří získávat finanční prostředky z řad sponzorů
 • finanční prostředky jsou využívány efektivně


Hospodaření a evidence:

 • je vedena operativní evidence o jednotlivých prostředcích
 • je pravidelně prováděna inventarizace prostředků
 • doklady o zařazování prostředků jsou předávány hospodářce školy


Zdroje informací:

jsou nedílnou součástí kvalitní výchovně vzdělávací práce, řadu informací získáváme:

 • na setkáních se zástupci jiných škol pro žáky a děti se zdravotním
 • postižením, které vyžadují spec. vzdělávací potřeby
 • z odborného tisku - Informatorium, Speciální pedagogika
 • z odborných seminářů
 • z každodenního kontaktu se zdravotníky na odděleních
 • z rozhovorů s rodiči nemocných dětí
 • odborných publikací: - J. Světlík: Marketing školy
 • brožur nakladatelství ATRE
 • RAABE - Metodické listy pro předškolní vzdělávání
 • prohlubováním kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků


Silné stránky školy:

Jestliže chceme, aby dítě překonalo pobyt v nemocnici bez co nejmenších problémů,je

důležitá strategie nejen ve výběru pedagogických pracovníků schopných komunikace směrem k dětem a ostatním, kteří se podílejí na procesu uzdravování, ale i plánu činností,

které tomu napomáhají.

škola má proto:

 • plán výchovně vzdělávací práce, který je učitelkami akceptován
 • pracuje s odborným materiálem
 • využívá knihy a časopisy pro práci s dětmi předškolního věku z

nakladatelství Portál

 • škola svým programem uspokojuje očekávání předškolních dětí i

jejich zdravého doprovodu

 • škola nabízí aktivity, které umožní i starším dětem školního věku trávit volný čas během hospitalizace ve školní družině
 • nabízí zdravým dětem jiných mateřských škol návštěvu našeho zařízení
 • podporuje prezentaci prací nemocných dětí formou výstav


Personální podmínky:

 • pedagogický kolektiv je plně kvalifikovaný a stabilizovaný, učitelky se velmi snadno orientují v chodu jednotlivých oddělení
 • vedení školy vytváří podmínky a podporuje odborný růst učitelek účastí na nabízených seminářích
 • učitelky spoluvytvářejí dobré pracovní klima svou přizpůsobivostí k aktuální situaci nebo problému na pracovišti
 • počet pedagogických pracovnic se přizpůsobuje potřebám, demografickému vývoji, počtům dětí na odděleních
 • kvalifikace učitelky MŠ a vychovatelky v jedné osobě umožňuje netradiční spojení mateřské školy se školní družinou


Vztah škola a veřejnost

Na základě návštěv a prezentace výtvarných prací nemocných dětí mimo areál nemocnice

se uskutečnila :

 • návštěva zástupců regionálního tisku
 • zástupců střední odborné školy UMPRUM
 • návštěva praktikantek středních zdravotních škol

škola se zviditelňuje:

 • při komunikaci se sponzory
 • při spolupráci s Domem dětí ,,Šikula"
 • při předvádění výrobků - voskových zvonečků, gelových svíček v předvánočním období
 • při prodeji výrobků na předvánočním jarmarku
 • při spolupráci se Speciální MŠ při FN v Brně
 • při výměně zkušeností místních městských škol
 • při spolupráci s nadací „Děti, kultura, sport"
 • s knihovnou B. B. Buchlovana Uherské Hradiště
 • podporuje kontakty se „Zdravotními klauny"
 • při návštěvě dětí městských mateřských škol
 • při návštěvě žáků městských ZŠ


Klima školy:

Rozhodujícím faktorem v souvislosti s pojmem vnitřního prostředí školy je kultura a systém mezilidských vztahů. V širší rovině zde vstupují vztahy se zdravotníky - lékaři a sestrami a pomocným zdravotním personálem. Naši práci často narušují nové příjmy dětí, akutní i plánovaná vyšetření a další situace, kterým se musíme přizpůsobit a respektovat je. Vztah zdravotníků ke škole a jejich podpora i příznivá vzájemná atmosféra vytváří místo, kde se dobře léčí a rychle uzdravuje.


Vybavení školy:

Zařízení vlastní útulně vybavenou třídu na dětském oddělení V, na infekčním oddělení máme k dispozici skříně k uložení pomůcek a potřebného materiálu, s dětmi pracujeme na pokojích. Přísně sterilní prostředí na dítě samozřejmě působí, proto se snažíme i s pomocí sponzorů pokoje neustále vylepšovat. Postoj dětí, rodičů i zdravotníků provokuje a podněcuje k další tvořivosti.


Vnitřní a interaktivní marketing

Specifické požadavky vyplývající z poskytování výchovně vzdělávacích služeb souvisí:

 • s uplatňováním vnitřního marketingu
 • s uplatňováním interaktivního marketingu

Vnitřní marketing v sobě zahrnuje především motivování a práci s učitelem. Je otevřený k učiteli a proto pedagogickým pracovnicím nabízí:

 • možnost studia odborné pedagogické i lékařské literatury
 • možnost konzultace mezi učitelkou a zdravotním personálem o stavu

dítěte s ohledem na respektování zákona o sdělování informací

 • vyjádřit svůj názor na obecný i pedagogický problém
 • být v souladu se svým vnitřním přesvědčením
 • rozvoj kontaktů s pracovnicemi jiných škol
 • účast na vzdělávacích akcích dle vlastního výběru
 • klima, podporující pocit,,těším se na svou práci"
 • vědomí, že za svoji práci mohu být adekvátně odměněna

Interaktivní marketing je představován profesionalitou učitelek směrem k dětem. Učitelky zajišťují:

 • spokojenou a tvořivou atmosféru
 • prostor pro dětské pocity a prožitky
 • sdělování racionálních poznatků srozumitelných dítěti - tak, aby byly v souladu se skutečností - předávání přiměřených informací v rámci herní terapie
 • kvalifikovanou a odbornou péči o děti při jejich pobytu v nemocnici
 • respektování osobnosti nemocného dítěte
 • respektování věkových zvláštností každého dítěte
 • nepodávání informací o zdravotním stavu dítěte
 • rozvoj dovedností dětí, předáváním svých zkušeností a znalostí
 • vzájemné kontakty mezi mladšími a staršími dětmi
 • vedení dětí při činnostech v keramickém kroužku
 • bezproblémové zařazení nově přijatého malého pacienta do kolektivu nemocných dětí
 • vstřícnost starších dětí vůči mladším
 • rozvoj pečovatelských postojů a potřeb mezi dětmi navzájem


Autoevaluace školy

Škola sleduje a vyhodnocuje všechny důležité změny průběžně na základě rozhovorů a pozorování učitelek , určuje tzv. ,,pravidla hry", kterými se řídí směrem k dětem, zdravotníkům, rodičům, pedagogickým pracovnicím ZŠ.

Vlastní vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu je důležité pro zpětnou vazbu, potřebu poznání kvality podmínek vzdělávání,naplňování cílů i samotnou práci pedagogů. Je proto zapotřebí sbírat informace a pravidelně je zpracovávat. Uskuteční se 1x za 2 roky.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.