Školní vzdělávací program pro ZŠ speciální


ŠVP je k dispozici ve vestibulu školy a v ředitelně.


NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program ZŠ speciální - díl I. , díl II.

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  5P - Pohoda, Porozumění, Poznání, Prožitek, Přátelství  

ÚDAJE O ŠKOLE:

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 

ADRESA ŠKOLY:   Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Ing. Jiří Hejda 

KONTAKT:   email: info@zsmsuh.cz, e-podatelna@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz, tel.: +420 733 715 041 

IČO:  60371668 

RED-IZO:  600025730   


ZŘIZOVATEL:

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

KONTAKTY:   

email: podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon: +420 577 043 111 

ID datové schránky:  scsbwku 


PLATNOST DOKUMENTU:

PLATNOST OD: 01. 09. 2019 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  29. 05. 2019 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  24. 06. 2019 


ZAMĚŘENÍ ŠKOLY:

Škola zřizuje třídy dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Tito žáci k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.  

Pro zabezpečení komplexní péče spolupracujeme se Speciálně pedagogickými centry, Středisky výchovné péče, s odborníky dětské psychiatrie a pediatrie. Naše pravidelná činnost spočívá i v oblasti sociální, jsme v kontaktu s pracovnicemi s oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví. 

„ 5P“ – „ Pohoda, Porozumění, Poznání, Prožitek, Přátelství.“ 

Název školního vzdělávacího programu  „5P“  – chceme pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především pohodu, porozumění, poznání, prožitek a přátelskou atmosféru.  

Chceme vytvořit  bezpečnou školu a poskytovat vzdělání dětem s mentálním postižením v atmosféře tolerance a porozumění, kde dochází k propojení vzdělávání se skutečným životem. Taková škola umožní žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o dalším osobním a profesním životě.   

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s více vadami a autismem. Zaměřujeme se především na rozvoj osobnosti žáka, rozvoj schopností a dovedností potřebných k zapojení se v praktickém životě a na dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Žáci si osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského života. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti.  

Základem vzdělávací práce je individuální přístup k žákovi. Při vzdělávání vycházíme z osobnosti žáka, z jeho psychických zvláštností a specifických potřeb, z aktuální mentální úrovně žáka, stupně zdravotního postižení, aktuální míry socializace. Důležité je navozovat a udržovat zájem žáka o získávání nových poznatků, dovedností a schopností. Pro vzdělávání žáků jsou  vytvářeny optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci.  ​​​​​​​

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.