GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení představuje nový, jednotný rámec ochrany osobních údajů a je platné od 25. května 2018.
Cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. 
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

1. zajištění předškolního vzdělávání

2. zápis k základnímu vzdělávání

3. zajištění základního vzdělávání

4. zájmové vzdělávání

5. další vzdělávání pedagogických pracovníků       

6. poskytování poradenských služeb ve školách

7. zajištění školního stravování        

8. výběrová řízení na zaměstnance  

9. pracovněprávní a mzdová agenda

10. evidence uchazečů o zaměstnání

11. evidence úrazů    

12. ochrana majetku a osob  

13. prezentace příspěvkové organizace

14. organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.

15. projekty, žádosti o dotace

16. vedení účetnictví příspěvkové organizace

17. smlouvy a objednávky služeb    


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro školu je:
Mgr. Andrea Formánková
telefon: 
730 546 321, e-mailpoverenec.oou@zsmsuh.cz


​​​​​​​Akce konané mimo školu

Při akcích konaných školou mohou být pořizovány Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Palackého náměstí obrazové a zvukové záznamy, které mohou být použity v oficiálním internetovém prostředí školy k prezentaci školy na veřejnosti. 
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování obrazových a zvukových záznamů jiným účastníkem akce.


INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ:

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou zpracovávány na právním základě zpracování podle čl. 6 odst 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude postupováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.


INFORMACE O VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI KONTAKTOVÁNÍ ŠKOLY UCHAZEČEM O ZAMĚSTNÁNÍ

V případě obdržení e-mailové žádosti o zaměstnání zaslané mimo vyhlášené výběrové řízení, kterému nelze vyhovět z důvodu naplnění personálního stavu, budou data uchazeče o zaměstnání dnem odeslání odpovědi vymazána.

Dokumenty:

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.