Školní vzdělávací program pro ZŠ při nemocnici


Platný od 1.9.2007

Tento dokument byl schválen ředitelkou dne: 30. 8. 2007

Tento dokument byl schválen pedagogickou radou dne: 20. 6. 2007

Tento dokument byl schválen Radou školy dne: 20. 6. 2007


Charakteristika školy

Naše škola se nachází na dětském oddělení „V" nemocnice v Uh. Hradišti a je součástí zařízení Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí. Ve škole působí 2 učitelky ZŠ s aprobací speciální pedagogika. Každá denně vyučuje určitý počet žáků, který se každodenně obměňuje podle počtu momentálně hospitalizovaných dětí.

Žáci jsou vyučováni od 1. po 9. postupný ročník. Děti přicházejí z celého uherskohradišťského okresu, někdy i míst vzdálenějších. Převážnou většinu tvoří žáci základních škol, občas ale přicházejí i děti z různých škol speciálních.

Jelikož všichni naši žáci mají nějaký zdravotní problém, zaměřujeme se při našem působení velkou měrou na to, jak naučit děti chránit své zdraví, jak předcházet úrazům 
a nemocem, jak o své zdraví pečovat, jak pomáhat těm, kteří mají nějaké trvalé zdravotní omezení nebo nemoc. K tomuto tématu jsou zaměřovány i různé akce pořádané na naší škole.

Po celou dobu hospitalizace žáků se snažíme, abychom napomohly 
k co nejrychlejšímu zlepšení jejich zdravotního a psychického stavu a aby se po propuštění mohli co nejdříve začlenit bez problémů do běžného života doma i ve škole.


Specifika výuky

Výuka probíhá na dětském a infekčním oddělení. Děti jsou do výuky zařazovány 
na základě souhlasu rodičů a rozhodnutí lékaře, který určuje i stupeň zátěže jednotlivých žáků podle aktuálního zdravotního stavu. Přímá doba individuální výuky na pokojích trvá 
u každého žáka přibližně 20 minut, poté děti pracují na základě pokynů učitelky samostatně.

Výuka je vedena k pochopení podstaty učiva, k objevování souvislostí, je kladen důraz na samostatný úsudek dětí a jejich logické myšlení. Vyučujeme základní předměty - český jazyk a matematiku. S žákem navazujeme na probírané učivo v kmenové škole, pokud zjistíme nějaké mezery v učivu, látku objasníme a teprve poté pokračujeme ve výuce dalšího nového učiva.

Po dobu hospitalizace mají děti k dispozici učebnice naší školy, někteří žáci si však přinášejí vlastní, jiným, / zvláště pokud jde o učebnice jiného vydavatelství / rodiče učebnice následně přinášejí. Pro 1. stupeň využíváme především učebnice vydavatelství ALTER, NOVÁ ŠKOLA, PRODOS; pro 2. stupeň ALTER, SPN, PROMETHEUS.

Pro samostatnou práci kopírujeme dětem pracovní listy z pracovních sešitů, písanek a různých jiných materiálů.

Velmi vítaným zpestřením jsou pro žáky výukové počítačové programy, v nichž mají možnost v rámci nepřímé výuky probrané učivo více upevnit a procvičit.


Klima školy

Propagujeme citlivý přístup k dětem, bereme ohled na to, že jsou stresovány nemocí, bolestí, strachem, odloučením od rodiny, neznámým prostředím i lidmi. To vše se může negativně odrážet na jejich psychice i na chování. Je důležité, abychom s každým dítětem nejprve navázaly kontakt a vzbudily u něho důvěru, teprve pak můžeme přistoupit k výuce. 
Je nutný individuální přístup, který odpovídá typu jejich osobnosti. Na děti pozitivně působí také spolupráce a souhra mezi pedagogickými pracovníky a zdravotním personálem.


Pracovní prostředí

Současný stav, kdy jsou žáci vyučováni pouze na pokojích / na oddělení není žádná učebna ani jídelna / je poněkud nevyhovující. Spolupůsobí zde značné množství rušivých vlivů spojených s provozem oddělení - příchod nových pacientů, praxe studentů zdravotnické školy, lékařské výkony probíhající u lůžka, úklidové práce, bolestivé stavy ostatních dětí umístěných na stejném pokoji. Toto všechno žáky při výuce rozptyluje a odvádí jejich pozornost.

Stávající situaci jsme proto chtěly vyřešit zřízením malé učebny z původní sborovny. Žáci by zde měli potřebný klid pro práci a bylo by zde možno pracovat i s menší skupinkou dětí. Vzhledem k nevyhovujícím prostorovým podmínkám dětského oddělení jsme ale bohužel o tuto místnost přišly a záměr nebylo možno uskutečnit.


Klasifikace

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutno naše žáky klasifikovat velmi obezřetně, aby se jejich stres ještě více nestupňoval. Z tohoto důvodu je důležité hodnotit výkony žáků převážně slovně, neustále je povzbuzovat a motivovat pochvalou a uznáním.


Mimoškolní činnost

Už několik let naše škola spolupracuje se střední zdravotnickou školou. V rámci spolupráce pořádáme pro naše žáky pravidelně několikrát do roka besedy na téma první pomoc, obvazová technika, chování za mimořádných situací. Děti jsou zde seznamovány s tím, co mají dělat, když se stanou svědkem úrazu, nehody či havárie. Mohou si také prakticky vyzkoušet jeden na druhém jak správně přikládat dlahu, jak obvázat určité části těla při zranění, jak uložit zraněného v případě potřeby do stabilizované polohy.

Každoročně je pořádána vánoční besídka pro děti, do které se aktivně zapojují podle svých možností a schopností i naši žáci.

V průběhu školního roku pořádáme pro děti různé vědomostní i zábavné soutěže,
např. Z pohádky do pohádky; Víš, jak zdravě žít?; Vědomostní kvíz.

Pravidelně dvakrát ročně přicházejí dětem zazpívat žáci pěveckého sboru Základní 
a Mateřské školy se svým p. učitelem. Toto vystoupení má vždy velký ohlas nejen mezi dětmi, ale i zdravotnickým personálem.

Navázaly jsme také spolupráci se základní uměleckou školou. Žáci literárně dramatického oboru přijdou nemocným dětem občas zahrát pohádky, které nacvičují, loutkové divadlo a předčítat z dětských knih.

Po celou dobu hospitalizace mají žáci k dispozici poměrně rozsáhlou žákovskou knihovnu, ve které si mohou vybrat knihy s různou tématikou, např. příroda, sport, historie, technika, zeměpis. Značný zájem mají děti i o vypůjčování skládaček puzzle. Vlastníme také množství videokazet s různými pohádkami i naučnou tematikou.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.